Werkwijze

De praktijk doet een beroep op de volgende richtlijnen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn:

Hier kunt u lezen hoe een Aanmeldings- en Intakeproces verloopt en hoe een behandeltraject is opgebouwd.

U kunt tevens lezen welke informatie met de huisarts wordt gedeeld en hoe behandeleffecten en clientervaringen worden gemeten. Deze informatie is ook terug te vinden in het kwaliteitsstatuut op de praktijkwebsite.

Richtlijn aanmeldings en intakeproces/ het zorgproces

– Na het ontvangen van een verwijsbrief van uw huisarts kunt u de praktijk bellen een afspraak maken bij Psychologiepraktijk De Molen.

Benodigde documenten voor uw eerste afspraak:

– verwijsbrief van de huisarts

– uw verzekeringspas

– een geldig legitimatiebewijs met daarop uw burgerservicenummer (BSN)

-Via de mail ontvangt u vragenlijsten die u dient in te vullen. Dit heet de Routine Outcome Monitor (ROM) . Via de ROM wordt o.a de ernst van uw klachten gemeten.U vult de ROM-vragenlijst(en) aan het begin en aan het einde van uw behandeling in. De resultaten van uw ingevulde vragenlijst worden samen met uw behandelaar besproken.

-Het eerste gesprek zal dienen als een intake. Naar aanleiding van dit gesprek wordt gekeken of er een diagnose kan worden gesteld en of de indicatie passend is bij een traject binnen de GBGGZ.

– Vervolgens worden de behandeldoelen en een behandeling opgesteld die bij uw klachten zou kunnen passen Tevens wordt een inschatting gemaakt van de behandelduur.

– Aan het eind van het intakegesprek is er een informed consent betreffende de diagnose, de hulpvraag, de behandeldoelen en de wijze waarop de behandeling zal worden vormgegeven. Alle deze informatie wordt samengesteld en het wordt een behandelplan voor de patient.

In het tweede gesprek wordt de behandeling gestart, indien de behandelplan akkoord getekend wordt.

Er wordt ook e-health behandeling besproken die relevante voor u kunnen zijn. Vervolgens wordt en e-health account aangemaakt (zie richtlijn inzet e-health) zodat u de e-health programmas voor uw behandeling kunnen gebruiken.

Wie wordt bij de behandeling betrokken?

Er wordt duidelijk geinventariseerd of eventuele partners of andere naasten betrokken dienen te worden bij de behandeling. Dit gebeurt alleen, indien gewenst door de patient.

Naasten kunnen aanwezig zijn bij het intake en /of een behandelsessie of bij huiswerkopdrachten, ze kan/kunnen een rol spelen bij terugvalpreventie, of meer. als ze tijdens het intake gesprek aanwezig zijn kan er dan samen met de patient concrete afspraken gemaakt worden over de invulling van de betrokkenheid van (een) naaste(n).

Samenwerking met de huisarts / Brief naar de huisarts / verwijzer en mijn professionele netwerk.

De praktijk is gericht op persoonsgerichte zorg en op samenwerking en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek, en bekend met de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basisGGZ, gespecialiseerde GGZ, psychiater, POH, MW, dietiste, coach en andere psychologen ( zie Kwaliteitsstatuut, punt 5 onder professioneel netwerk, voor meer informatie Hier leest u meer rondom samenwerking met huisartsen en professionals).

De behandelaar licht de huisarts in over de psychologische behandeling die u gaat krijgen en over het resultaat van uw behandeling door middel van een brief dat u bent gezien. Deze informatie wordt aan het begin en aan het einde van uw behandeling aan u huisarts gestuurd. In deze brief wordt tevens vermeld welke diagnose gesteld is en voor welk zorgzwaartepakket (zie onder Tarief) voor u geïndiceerd is. Zonder uw (schriftelijke) toestemming verstrekt de therapeut geen persoonlijke gegevens aan derden, zie onder Privacy voor meer informatie.

Richtlijn Behandeling GENERALISITSCHE BASISGGZ

-Na de intake wordt de behandeling gestart.

-Voor elke patiënt wordt een e-health account (EMBLOOM) aangemaakt, waarin de met de patiënt afgesproken behandelmodules worden klaargezet. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van de modules.

-De aanpak van de behandeling is afhankelijk van de klachten, de specialisaties van de behandelaar en de voorkeur van u. Veelal zal de behandeling technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Interpersoonlijke Therapie(IPT), Oplossingsgerichte Therapie (OGT) en Acceptance and Commitment therapy (ACT) bevatten. Face to face gesprekken kunnen ook aangevuld worden met E-health modules (blended care). Het meest centraal staat dat u wordt gehoord en gezien en dat er samen uw persoonlijke ontwikkeling wordt gewerkt.

-Huiswerkopdrachten vormen vaak een onderdeel van de behandeling, zodat u niet alleen tijdens, maar ook buiten de sessies met uw ontwikkeling aan de slag gaat en nieuwe inzichten kunt toepassen in het dagelijks leven.

– Halverwege de behandeling evalueren we of we nog op de goede weg zitten en in hoeverre u uw doelen hebt behaald en wat hebt u nog nodig om uw klachten te verminderen.

– Aan het einde van de behandeling is er aandacht voor terugvalpreventie.

– De einde meting ROM vult u nogmaals de klachtenlijst in en bespreken we de verschillen met de beginmeting.

-Na afsluiting van de behandeling ontvang u nog een vragenlijst (CQI) om uw tevredenheid te meten.

Richtlijn Terugvalpreventie

Aan het eind van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan met u besproken. U maakt dit terugvalpreventieplan zelf aan de hand van de behandelsessies met begeleiding van uw therapeut.

In het terugvalpreventieplan staat in elk geval beschreven:

– De disfunctionele copingstijl van de patiënt die leidde tot de klacht.

– Het alternatieve gedrag van patiënt.

– Hulpmiddelen die patiënt zelf in kan zetten alvorens hij zich weer tot de GGZ richt.